Två nya motioner är inlämnade | Sverigedemokraterna i Tidaholm
Välkommen till SD Tidaholm

Två nya motioner är inlämnade

I går lämnade Sverigedemokraterna Tidaholm in två nya motioner.

2016-09-26 Motion Demokratilyft

För att åtgärda det bristfälliga intresset för politikens värld, föreslår Sverigedemokraterna två åtgärder som kan leda till att klyftan mellan politiker, politiska beslut och kommunens invånare minskar samt att den demokratiska dialogen hörsammas och bekräftas.
Kalmar kommun har ett öppet sätt mot sina kommuninvånare och detta är något som Tidaholms kommun borde överväga att ta efter.

Deras lösning är att invånarna i kommunen kan sätta en politiker i ”Gyllene stolen ” och därmed göra sina röster hörda vid ett kommunfullmäktigesammanträde.

Vi har politikerdialog i kommunen men den behöver bli mycket bättre.

Sverigedemokraterna anser att detta vore ett mycket bra komplement vid frågor och beslutsfattande som rör invånarna, att vi skall höra deras synpunkter i mer forum än allmänhetens frågestund. Allmänheten har då en möjlighet att anmäla en enkel fråga direkt till någon av fullmäktiges ledamöter och få den besvarad vid sammanträdet, alltså inte enbart till kommunalråd eller ordförande/vice ordförande i den nämnd som frågan berörs.

Frågan måste naturligtvis falla inom kommunens ansvarsområde och den måste vara kort. Frågan och svaret får vara längst två minuter.
För att öka intresset för politiken, vore det även en bra idé att öka delaktigheten hos våra åhörare. Vi föreslår därför även att presidiets ordförande efter det att samtliga diskussioner är avslutade skall fråga om åhörarna har frågor. Självklart förstår vi att detta kan innebära en förlängning av redan heta debatter. Sverigedemokraterna tror på öppenhet, dialog och inkludering därför ser vi detta förslag som gynnsamt för alla parter och vi behöver mer debatt i kommunfullmäktige och inkludera fler.

Tillvägagångssätt

Gyllene stolen:

Man anmäler sin fråga till kommunledningskontorets kanslienhet senast måndagen innan sammanträdesdagen.
Om frågan är aktuell och kan besvaras utan fördröjning kommer den att besvaras av den det berör eller någon annan i fullmäktige.

Åhörarfrågor:

Presidiet frågar efter att diskussion avslutats av förtroendevalda, om någon åhörare har en fråga att ställa.
Frågan får högst vara 2 min lång och besvaras av presidiet eller presidiets valda representant, ex byggnationsfrågor tillfaller teknik och servicenämnden om presidiet tycker att så skall vara osv.

Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige beslutar

-att ge kommuninvånarna möjlighet att göra sin röst hörd under pågående kommunfullmäktigemöte genom att inrätta ”Den allmänna enkla frågan”
-att ge åhörare chans att ställa frågor i direkt anslutning till debatten genom att inrätta ”Åhörarfrågan”
-att annonsera ut i lokaltidningen vår avsikt med att få med åhörare i debatten

Sverigedemokraterna Tidaholm 2016-09-21

2016-09-26 Motion Förberedelseskola

Bakgrund: Nyanlända barn och ungdomar som har skolplikt placeras idag i så kallade förberedelseklasser, syftet med dessa är som namnet antyder att förbereda den enskilde inför placering i en ”vanlig” klass”. Problemen med dessa förberedelseklasser har dock varit flera, bland annat så lär det inte finnas någon läroplan för dessa klasser vilket gjort att kommunerna har fått organisera utbildningen helt efter egen förmåga och huvud. Det har även också varit stor brist på lärare med rätt kompetens, något som lett till att nivån på utbildningen försämrats. I ett antal kommuner har utbildningen också förkortats vilket tvingat elever som ännu inte är redo att börja i en vanlig klass, att göra just detta och då med negativ effekt för både den nyanlände och övriga elever.

Tanken med motionen är att alla elever som är nyanlända och som omfattas av skolplikten ska gå i en separat förberedelseskola. Skolan ska således vara helt avskild från den ”vanliga” skolan. Den nyanlända eleven kommer att få gå där tills dess att han eller hon har sådan kunskap i svenska språket och övriga ämnen att eleven kan sättas i en vanlig klass med elever i samma ålder. Kunskapsnivån ska styra när eleven ska slussas vidare till den vanliga skolan och bör således inte ha någon specifik tidsgräns. När eleven bedöms ha sådana kunskaper i det svenska språket att han eller hon kan börja ”följa med” i undervisningen i en vanlig klass får eleven påbörja en form av inskolning i sin kommande klass. Syftet är att lära känna klasskamrater och lärare, och att i ett lagom tempo komma in i undervisningen i sin kommande skola i en vanlig klass. Till en början handlar det om någon enstaka timme med klassen, för att öka på allt eftersom.

Avstämning av kunskapsnivå sker mellan läraren från förberedelseskolan och läraren från den klass eleven kommer hamna i för att följa upp hur det går och självklart diskuterar lärarna även med eleven för att få en så bra bild som möjligt. När lärarna bedömer att eleven är redo att helt gå över till en vanlig klass så förslår Sverigedemokraterna att skolverkets material för ”kartläggning av elevens kunskap”, nyttjas. På så sätt kan lärarna ytterligare försäkra sig om att eleven besitter sådana kunskaper att han eller hon är redo att börja i en vanlig klass.

Från det att eleven börjar i förberedelseklassen och ända till dess att eleven känner att han eller hon utan större problem följer med i undervisningen i en vanlig klass ska eleven efter skoltid kunna gå till ett resurscenter för att få hjälp med läxor eller sådant som han eller hon har problem med i skolarbetet. Ett resurscenter är precis som det låter, ett center där det finns resurser i form av lärare samt kunniga vuxna, dit eleverna ska kunna gå för att få hjälp med skolarbetet och läxor. Tanken är att centret lokaliseras i samma lokaler som förberedelseskolan, och har öppet efter det att skolan avslutat sina lektioner. Detta är något som såväl den nyanlände som övriga elever och lärare kommer tjäna på.

I dagens skola finns det elever som både hoppar över en klass eller går om en klass, detta gör att det exempelvis i en normal klass finns både äldre och yngre än den normala åldern för klassen. Detta ser därför inte Sverigedemokraterna som något märkligt. Detta gör att nyanlända kan vara både ett år äldre eller yngre än de klasskamrater som de ska gå med.

Som ovan nämnts har dagens system med förberedelseklasser stora brister, därför föreslår Sverigedemokraterna att förberedelseskola införs som ett ”pilotprojekt” i Tidaholm. Resultatet av verksamheten i förberedelsekolan måste givetvis följas upp och analyseras. På så sätt kommer det att fås tillgång till mätbara/jämförbara data mellan de olika utbildningssätten förberedelseskola och förberedelseklasser.

Därför föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:

? Att uppdra åt Barn och utbildningsnämnden att utreda förutsättningarna och möjligheterna att inrätta en förberedelseskola som pilotprojekt enligt ovan förslag.

Sverigedemokraterna i Tidaholm 2016-09-20